תקנון "הטבת אחריות נוספת מוגבלת" שריג אלקטריק

הגדרות

"החברה": שריג אלקטריק בע"מ;

"המוצר": כלל המוצרים המיובאים ומשווקים על ידי "החברה".

"צרכן": מי שקנה את המוצר לשימוש אישי, ביתי או משפחתי בלבד.

"תעודת האחריות המקורית": תעודת האחריות המצורפת למוצר בעת רכישתו, הניתנת על פי דין ותקפה למשך 12 חודשים מיום קבלת המוצר. 

זכאות לאחריות נוספת מוגבלת והפעלתה

 1. האחריות הנוספת והמוגבלת תהיה על פי התנאים המופיעים בנספח א'.
 2. האחריות הנוספת המוגבלת מותנית בכך שצרכן ביצע הפעלה של האחריות הנוספת המוגבלת, תוך לא יאוחר מ 28 ימים מיום רכישת המוצר, כאמור להלן.
 3. החברה, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, תעניק לצרכן שרכש את המוצר אחריות נוספת מוגבלת, ובלבד שהצרכן ביצע הפעלה של האחריות הנוספת המוגבלת תוך לא יאוחר מ 28 ימים מיום רכישת המוצר, באחת הדרכים הבאות:

יובהר שבכל אחת מהדרכים על הצרכן לשלוח העתק או צילום חשבונית הרכישה

משך תקופת האחריות הנוספת המוגבלת ותנאיה

 1. מובהר כי לקוח, אשר רכש מכשיר שלא יובא לארץ ע"י החברה, לא יהיה זכאי להטבה או לאחריות בסיסית כלל.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הטבת האחריות המוגבלת הנוספת בכל עת, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לכך שתפרסם הודעה על הסיום באתר החברה לא יאוחר מ- 24 שעות טרם סיומו.
 1. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בטלוויזיה, בעיתונים ובכל אמצעי אחר – הוראות תקנון זה תגברנה והן שתחייבנה את החברה.
 1. המקבלים הטבת אחריות מורחבת נוספת מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה בקשר עם ההטבה.
 1. הלקוח לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את הטבת האחריות הנוספת והמוגבלת ו/או איזה מזכויותיו על פי התקנון בכסף ו/או בשווה כסף, וזאת גם בנסיבות בהן לא יתאפשר בידו לממש את הזכאות במסגרת ההטבה.
 1. לקוח שביטל עסקה בגינה היה זכאי לתעודת אחריות נוספת מוגבלת, יאבד את זכאותו לאחריות נוספת מוגבלת.

שונות

 1. תקנון זה יימצא במשרדי החברה ובאתר האינטרנט  https://sarig.com/
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי תעודת האחריות הנוספת המוגבלת, לרבות בקשר עם משך האחריות הנוספת המוגבלת, תנאיה, היקפה והזכאות לה.
 1. בכל מקרה בו תחליט החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות להטבת האחריות נוספת מוגבלת הושגה במרמה ו/או הינה תוצאה של זיוף ו/או בניגוד לאמור בדף מידע זה, לא תוקנה הזכאות ללקוח.

נספח א' – תנאי אחריות נוספת מוגבלת למוצרי חברת שריג אלקטריק 

האחריות הנוספת המוגבלת – תנאי זכאות והפעלה

 1. הטבת האחריות הנוספת המוגבלת תהיה בהתקיים כל התנאים המנויים להלן:
  1. הצרכן רכש את המוצר ממשווק מורשה של החברה
  1. הצרכן רכש מוצר שיובא ע"י החברה
  1. הצרכן ביצע הפעלה מלאה ותקינה של תעודת האחריות הנוספת המוגבלת כנדרש על ידי החברה, תוך לא יאוחר מ 28 ימים מיום רכישת המוצר;
  1. הצרכן העביר לחברה את חשבונית הרכישה המקורית או העתק ממנה.

יובהר שבכל אחת מהדרכים על הצרכן לשלוח העתק או צילום חשבונית הרכישה

הטבת אחריות הנוספת המוגבלת תינתן לתקופה משתנה בהתאם למוצר אותו רכשו. האחריות הנוספת תחל ביום העוקב לתום תקופת האחריות על פי דין (למשך12  חודשים מיום קבלת המוצר).

מלבד המגבלה לעניין הפעלת האחריות הנוספת המוגבלת כאמור לעיל, האחריות הנוספת המוגבלת תחול על המוצר בלבד, ללא האביזרים הנלווים.