sitelogo שריג אלקטריק

תקנון מבצע “30 יום ניסיון” לשואבי אבק SHARK

  1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע “30 יום ניסיון” על כלל שואבי האבק מהמותג SHARK

  1. הגדרות

א. “החברה” – שריג אלקטריק בע”מ, היבואנית של המותג SHARK בישראל.

ב. “המוצר” – כל אחד משואבי אבק ממותג שארק  SHARK המשווקים ע”י החברה, ונרכש על ידי המשתתף במהלך תקופת המבצע.

ג. “תקופת המבצע” – המבצע החל מיום 01.09.19 ועד לתאריך 30.11.19

ד. “משתתף” – לקוח אשר רכש את המוצר בתקופת המבצע אצל המשווקים המורשים  המופיעה באתר החברה

  1. המבצע

לקוח הרוכש את המוצר בתקופת המבצע, ממשווק מורשה של החברה, יהיה זכאי להחזירו עד 30 ימים מתאריך הרכישה, כמפורט בחשבונית הקניה, אם לא יהיה שבע רצון מהמוצר ולקבל את כספו בחזרה.

  1. תנאי המבצע

א. על הלקוח לרכוש את המוצר בתקופת המבצע בלבד, ומשווק מורשה בלבד.

ב. הלקוח יהיה רשאי להחזיר את המוצר עד ל- 30 ימים מיום הרכישה גם לאחר שימוש במוצר. המוצר חייב להיות במצב תקין, ללא שברים, על כל חלקיו, ומבלי שנגרם נזק כלשהו לשואב ולחלקיו ובפרט נזק תפעולי.

ג. רצה הלקוח לממש את המבצע ולהחזיר את המוצר, יהיה עליו להחזיר את השואב על כל חלקיו ואביזריו, באריזתו המקורית, לחנות אשר בה רכש את המוצר בלבד. במידה והמוצר סופק לבית הלקוח באחריות הלקוח ועל חשבונו להחזיר את המוצר לספק ממנו נרכש המוצר.

ד. על הלקוח להציג חשבונית קניה בעת החזרת המוצר. הלקוח יזוכה במלוא מחיר הקניה של המוצר בלבד כפי שהוא מופיע בחשבונית, (ללא דמי משלוח).

ה. לאחר בדיקת המוצר בחנות ואימות מסמכי הקניה, יבוצע החזר כספי מלא ללקוח בתוך 30 יום ע”י החנות ממנה נרכש המוצר,

 

  1. שונות

א.המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.

ב.  עורכי המבצע שומרים לעצמם את הזכות לסיים את המבצע בכל עת לפני תום תקופת המבצע.

ג.          לחברה הזכות הבלעדית והבלתי מוגבלת להאריך את תוקף המבצע או לקצרו, מעת לעת על פי שיקול דעתה העצמאי. הודעה על הארכת או קיצור תוקף המבצע תפורסם באתר החברה ובכל מקום אחר על פי שיקול דעת החברה.

ד.         רשימת המשווקים המורשים מופיעה באתר החברה. החברה רשאית לשנות את רשימת המשווקים המורשים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. הזכאות להשתתפות במבצע וקבלת האפשרות להחזרת המוצר וקבלת מחיר הרכישה ממשווק/חנות המופיע ברשימת המשווקים המורשים בעת ביצוע הרכישה.

ה.         למען הסר ספק, תקופת 30 הימים מתחילה מיום רכישת המוצר, ובתנאי שביום הרכישה היה המבצע בתוקף. הזכות לממש את המבצע תמשך במשך 30 ימים, גם אם במהלכם הסתיים המבצע.

הרשמו לניוזלטר
חדשות ועדכונים מבית שארק

[mc4wp_form id="233"]

© All rights reserved to Shark Israel 2018