אנא סובבו את הטלפון שלכם.

כללי

1.              שריג היבואן הרשמי, ח.פ 511447013 (להלן: “שריג היבואן הרשמי” ו/או “עורכת פעילות“) עורכת פעילות בשם ” נינג’ה והאח הגדול ” בעמוד הפייסבוק של שריג אלקטריק, שכתובתו: שריג – SARIG (להלן: “עמוד פייסבוק“) ובעמוד האינסטגרם של שריג, שכתובתו: sarig_il (להלן: “עמוד אינסטגרם“) והכול בהתאם ובכפוף לכל הוראות תקנון זה (להלן: “התקנון“).

2.              תחילת ההשתתפות בפעילות מהווה אישור מצד המשתתף כי הוא קרא את התקנון, מסכים לאמור בו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי שריג היבואן הרשמי, וכן מסכים הוא כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.

הגדרות

3.              למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:

3.1          “הפעילות“- פעילות בכפוף לכל תנאי תקנון זה, בעמוד הפייסבוק בה מוזמנים הגולשים להגיב על הפוסט. בסיום הפעילות יבחר זוכה אחד מבין כל המשתתפים כמפורט בתקנון זה, אשר יזכה בפרס, כהגדרתו להלן.

3.2          “תקופת הפעילות”– הפעילות תחל ביום 28.05.23 מהשעה 14:00 ותסתיים ביום 30.05.23 בשעה 20:55. עורכת הפעילות רשאית לשנות את תקופת הפעילות, לקצרה ו/או להאריכה, ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.3          “משתתף” – אדם, למעט תאגיד, העומד בכל ומלוא התנאים הבאים במצטבר:

3.3.1                       הוא גולש אשר נכנס מרצונו לעמוד הפעילות באמצעות הכנסת הסיסמא ושם המשתמש שלו בפייסבוק, במהלך תקופת הפעילות, והעלה תגובה, כמפורט להלן.

3.3.2                       הוא תושב או אזרח ישראל, או בעל היתר כניסה ושהייה חוקית בישראל.

3.3.3                       הוא בגיר מעל גיל 18.

3.3.4                       הוא משתתף בתחרות בהתאם ובכפוף לכל תנאי תקנון זה.

3.4          “זוכה” – משתתף, כהגדרתו לעיל, שיעלה תגובה עם סרטון לפייסבוק בקשר לפוסט הפעילות. התגובה שתיבחר ברוב קולות ע”י צוות השופטים, תזכה את בעל החשבון שהעלה את התגובה בפרס (כהגדרתו להלן). הקריטריונים לבחירת הזוכה מבין המגיבים, יהיו לפי החלטת השופטים. התגובה עם התשובה של איזה מכשיר מסתתר והתשובה המקורית ביותר לתיאור המוטו. למען הסר ספק, מובהר כי סה”כ ייבחרו בכל תקופת הפעילות זוכה אחד בלבד ושמו יפורסמו בעמוד הפייסבוק.

3.5          “צוות השופטים”- צוות של שופטים המורכב מנציגי עורכת הפעילות.

3.6          “הפרס” – הזוכה יקבל בכפוף לתנאים הרשומים בתקנון זה ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות גריל נינג’ה AG301. הפרס ישלח במועד שייקבע על ידי שריג היבואן הרשמי, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

על התחרות

4.              במהלך תקופת התחרות, יהיו רשאים המשתתפים להעלות תגובה לפוסט הפעילות בעמוד הפייסבוק של שריג היבואן הרשמי או לשלוח תגובה פרטית באינסטגרם של שריג.

4.1          ידוע לו והוא מסכים לכך כי שריג היבואן הרשמי רשאי להשעות או לאסור על משתתף את ההשתתפות בתחרות , ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, במקרה של חשד כי הפרטים האישיים אותם מסר אינם נכונים, ובין היתר, כי אינו בגיל המתאים, וכן אם המשתתף ו/או הנרשם ניסה להפר תנאי מתנאי התקנון או נרשם באמצעות פרופיל פיקטיבי, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של שריג היבואן הרשמי. כל זכות של משתמש כאמור לזכות בפרס- תפקע מיידית ולא תהיה כל טענה כלפי שריג היבואן הרשמי. שריג היבואן הרשמי שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות.

4.2          המשתתף מעניק שריג היבואן הרשמי ללא תמורה את כל ומלוא הזכויות בהמלצה ובסרטון שהועלה לעמוד הפייסבוק במסגרת הפעילות, לרבות זכויות יוצרים ו/או הזכות המוסרית לתקופת שימוש שהינה בלתי מוגבלת, ומסכים ומאשר כי השתתפותו בתחרות מהווה הסכמה מטעמו – אם וככל שיידרש לכך המשתתף מאת שריג היבואן הרשמי – להעביר ולהמחות שריג היבואן הרשמי, באופן בלעדי, את כל זכויות הקניין הרוחני בהמלצה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות יוצרים ו/או הזכות המוסרית לתקופת שימוש שאינה מוגבלת בין לגבי זכויות הידועות ו/או קיימות כיום, ובין לגבי זכויות שיהיו קיימות בעתיד ו/או שאינן ידועות כיום, והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה, ובכלל זה על טענה שעניינה עשיית עושר ולא במשפט.

4.3          הוא מוותר על הזכות לאזכור שמו בכל דבר וענין הקשור לתגובה ו/או לתחרות.

5.              מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, שריג היבואן הרשמי רשאית שלא לאשר השתתפות ו/או לבטל את השתתפותו של משתתף לרבות של מי שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל.

6.             במידה וקיים חשד כי משתתף בתחרות עבר על כללי התקנון, או שקיים חשד סביר אצל שריג היבואן הרשמי שהמשתתף פתח משתמש פיקטיבי, אזי רשאית החברה לחסום את השתתפותו בתחרות לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, וכל זכות לפרס מכוח השתתפותו תפקע מיידית ולא תהא לו כל טענה כלפי שריג היבואן הרשמי בקשר לכך. שריג היבואן הרשמי שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות.

 

הזכייה והפרס

7.              יצירת הקשר תתבצע באמצעות פרטי הדואר האלקטרוני שהמשתתף השאיר בפייסבוק.  זוכה שלא ישיב למייל הזכייה בתום שבוע ממועד שליחת המייל, לא יהיה זכאי לפרס ולא יהיו לו כל טענות בקשר לכך.

8.              מובהר, כי היה ולא יממש זוכה את הפרס שלו, וזאת מכל סיבה שהיא (לרבות אם לא אותר על ידי שריג היבואן הרשמי כאמור), לא תחול על שריג היבואן הרשמי כל חובה נוספת לעניין זה, זכייתו של המשתתף בפרס תבוטל והמשתתף לא יהא זכאי לכל פיצוי ולא תעמוד לו כל טענה כלפי שריג היבואן הרשמי.  כמו כן, במקרה  וזוכה מסוים לא תיאם את מימוש הפרס בסיום תקופת התחרות, שריג היבואן הרשמי תהיה רשאית (אך לא חייבת) לבקש מצוות השופטים לבחור זוכה אחר במקום הזוכה שלא ביקש את הפרס שלו כאמור. 

9.              הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

10.          הפרס אינו ניתן להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, אלא אם נקבע אחרת על ידי שריג היבואן הרשמי.

11.          שריג היבואן הרשמי שומרת על זכותה לשנות את הפרס ו/או כל פרט ממנו ו/או להציע פרס חלופי על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

12.          שריג היבואן הרשמי תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או אם יעלה חשש כי עקף את כללי התחרות באופן אחר כלשהו.

13.          תשלום כל מס, ניכוי או תשלום חובה אחר, מכל סוג שהוא, ככל שיחולו על פי כל דין בקשר עם הפרסים כאמור, הינו באחריות הזוכים ועל חשבונם בלבד-. שריג היבואן הרשמי רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך עפ”י הדין, את פרטי הזוכים בפרס. שריג היבואן הרשמי ו/או מי מטעמה לא יהיו חייבים בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה. 

אחריות

14.          מובהר, כי המשתתפים בתחרות (או בכל חלק ממנה) עושים כן על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית וכי שריג היבואן הרשמי אינה ולא תהיה אחראית, מכוח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, פציעות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה אשר יקבל ו/או יעשה המשתתף ו/או מי מטעמו בקשר עם השתתפותו בתחרות וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתתף בלבד. המשתתף פוטר את שריג היבואן הרשמי מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם התחרות ו/או הזכייה (לרבות אך לא רק דרך קביעתה) ו/או אי הזכייה ו/או הפרס. מובהר כי האחריות למימוש הפרס חלה על הזוכה בלבד. הזוכה פוטר את שריג היבואן הרשמי מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם מימוש ו/או אי מימוש הפרס.

15.          המשתתף מסכים בזאת לשפות ולפצות את שריג היבואן הרשמי עם דרישתה הראשונה על כל נזק שייגרם לה בקשר עם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי בקשר לכל עניין הקשור עם השתתפות אותו משתתף בתחרות שלא בהתאם להוראות התקנון ו/או להוראות כל דין.

16.          למען הסר ספק מודגש בזאת, כי שריג היבואן הרשמי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על אי הצלחה של משתתף להשתתף בתחרות לרבות בנסיבות בהן אותו משתתף נחסם, בידיעתו או שלא בידיעתו ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף השתתפות בתחרות כאמור (לרבות אך לא רק פעילות לא תקינה של רשת תקשורת ו/או של האתר “פייסבוק” ו/או של עמוד הפייסבוק (כהגדרתו לעיל)).

17.          ניהול התחרות נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב (להלן: “המערכות“), שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, שריג היבואן הרשמי ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול התחרות והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולמשתתף לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות בקשר לתחרות, תוצאותיה וכל הקשור בה.

18.          מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 19 עד 22 לעיל, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע בלבד, וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתפים כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות ו/או הזכייה ו/או הפרס.

פרסום

19.          שריג היבואן הרשמי תהיה רשאית לעשות כל שימוש שהוא בפרטי המשתתפים, בתמונותיהם, ובכל הפרטים האחרים הקשורים בתחרות (להלן בסעיף זה: “הנתונים האישיים“), על פי שיקול דעתה הבלעדי לרבות אך לא רק פרסומם בעמוד הפייסבוק ובכל אמצעי תקשורת שהוא; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שריג היבואן הרשמי רשאית (אך לא חייבת) לפרסם את הנתונים האישיים ברבים, במודעות ו/או בעיתונים ו/או בטלוויזיה ו/או באינטרנט ו/או בדפי הפייסבוק, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הגבלת זמן. עצם ההשתתפות ו/או ההרשמה לתחרות מהווה הסכמת המשתתפים והזוכים, כי ניתן יהיה על פי שקול דעתה הבלעדי של שריג היבואן הרשמי לצלם את הזוכים ולהשתמש בצילומים ו/או בתמונות ו/או בנתונים האישיים כאמור ולפרסמם ללא תשלום וללא הגבלת זמן, לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או יחסי ציבור, לרבות אך לא רק בקשר שריג היבואן הרשמי ו/או לתחרות או לתחרויות הבאות. לא יהיה בכל פעולה על פי סעיף זה לעיל כדי להוות פגיעה בפרטיות.

 

20.          שריג היבואן הרשמי תהיה רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתתף במקרים המפורטים להלן:

20.1       במקרה שהמשתתף הפר את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיהם של החברה ו/או של שריג היבואן הרשמי ו/או של צד שלישי;

20.2       ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לשריג היבואן הרשמי לעשות כן;

20.3       בכל מקרה שלדעת שריג היבואן הרשמי, חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי.

20.4       שריג היבואן הרשמי אינה מתחייבת, כי המידע המצוי בעמוד הפייסבוק יהיה חסין באופן מוחלט, מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים ואינה אחראית כלפי משתתף בתחרות, לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית.

 

הוראות שונות

21.          האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

22.          כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

23.          ההשתתפות בתחרות אסורה על שריג היבואן הרשמי עוזריה, מנהליה, עובדיה ועל בני משפחותיהם מדרגה ראשונה. כמו כן, אסורה ההשתתפות על חברת  מנצ’ בע”מ, עוזריה, מנהליה, עובדיה ועל בני משפחותיהם מדרגה ראשונה וקרוביהם מדרגה ראשונה.

24.          התוכן המופיע בעמוד הפייסבוק, לרבות אך מבלי לגרוע, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע (Know-How), הינו קניינה של שריג היבואן הרשמי ומוגן על ידי חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

25.          שריג היבואן הרשמי רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את התחרות כולה או חלקה ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי התחרות ו/או תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.

26.          שריג היבואן הרשמי אינה מתחייבת לעשות כל שימוש בהמלצות הזוכים ו/או המשתתפים בתחרות.

27.          תקנון זה יגבר על כל הסכם אחר בין שריג היבואן הרשמי לבין כל משתתף בנוגע לעניינים המפורטים בו.

28.          שריג היבואן הרשמי  תהיה רשאית לעדכן ו/או לשנות הוראות תקנון זה בכל עת במהלך תקופת התחרות ולאחריה. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שמצוי במשרדי שריג היבואן הרשמי.

29.          לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה. על הוראות תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו.

שריג אלקטריק

תודה! הפרטים נקלטו בהצלחה