תנאי השימוש

חברת שריג אלקטריק בע”מ (להלן: “החברה”) הנה יבואנית ומשווקת מוצרי חשמל קטנים. במסגרת פעילות זו, החברה מפעילה ומנהלת אתר סחר (להלן: “האתר”). האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי חשמל מיובאים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. האתר מוצע לשימושך בכפוף לתקנון שלהלן ובכפוף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת המתפרסמים באתר. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, מהווה את הסכמתך לכל התנאים, ההוראות וההודעות הללו, לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון שלהלן – הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
1. כללי
1.1. הגדרות
1.1.1. “משתתף”- כל מי שביצע הרשמה לאתר וכן ביצע ו/או מעוניין לבצע כל פעולה באתר.
1.1.2. “ביצוע פעולה באתר”- משמעה גלישה באתר, כל פעולת רכישה ו/או ביצוע הזמנה טרם רכישה ו/או הצטרפות לשירות מן השירותים המוצעים באתר, ולרבות כתיבת ו/או העלאת תוכן מכל מין וסוג שהוא לאתר.
1.1.3. “רוכש”- כל מי אשר ביצע פעולת רכישה של שירות ו/או מוצר באמצעות האתר.
1.2. התקנון שלהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.
1.3. התקנון שלהלן חל בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת ספציפית שתתפרסם באתר. השימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם החלקים ואשר נועדו להוסיף על התקנון שלהלן ולא לגרוע ממנו.
1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על תנאי ההשתתפות שבו. האחריות המלאה להכרת תנאי ההשתתפות באתר על פי תקנון זה חלה, בכל עת, על המשתתף בלבד.

2. תנאי השתתפות
2.1. כל משתתף רשאי לבצע רכישת מוצר ו/או שירות באתר, בכפוף למילוי כל התנאים המפורטים להלן:
2.1.1. מבצע הפעולה הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קטין (מתחת לגיל 18) או אדם אשר אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור אפוטרופסו.
2.1.2. מבצע הפעולה הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד רשום כדין בישראל.
2.1.3. מבצע הפעולה הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין.
2.1.4. מבצע הפעולה הינו בעל כתובת בישראל.
2.2. המשתתף אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. המשתתף אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות “פריצה” (Hacking), “כריית סיסמאות” (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. המשתתף אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על- ידי החברה.
2.3. המשתתף אינו מורשה להוסיף תכנים חדשים ו/או לערוך תכנים קיימים ו/או לפרסם בכל דרך שהיא תכנים שמטרתם שיווק ופרסום המשתתף עצמו ו/או אחרים ו/או תכנים שאינם עוסקים בפעילויות האתר באופן מקביל, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי האתר.
2.4. משתתף לא יאסוף ו/או יוריד ו/או יעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתתפים ומנויים ו/או מידע אחר לגבי משתתפים, ולא ישתמש במידע ממין זה או יעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
2.5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית למנוע ממשתתף ביצוע פעולה באתר, באמצעות חסימת השתתפותו באתר, בכל אחד מן המקרים הבאים:
2.5.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
2.5.2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
2.5.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.
2.5.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו.

3. פרטי המשתתף
3.1. בעת ביצוע פעולת רכישה באתר מתחייב המשתתף להזין את פרטיו האישיים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר ת.ז., מספרי טלפון, כתובתו בישראל, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. כמו- כן, לעתים יידרש המשתתף למסור פרטים נוספים ככל שיידרשו על ידי החברה ו/או חברות האשראי השונות ו/או הספקים ו/או מוסדות פיננסיים ו/או אחרים, לצורך ביצוע פעולה באתר.
3.2. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל”ז-1977 והיא אסורה מכל וכל. החברה שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר שנתגלתה ו/או שנחשדה כניסיון להונות, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לה.
3.3. בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות טעות בהקלדת פרטיו האישיים ו/או המזהים של המשתתף.

4. הצגת ההצעות למשתתפים
4.1. החברה תציג באתר מגוון הצעות רכישה למשתתפים. זאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרקי זמן ובכמות כפי שתמצא לנכון מעת לעת. להחברה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע ממגוון ההצעות שתציג למשתתפים וכן לקבוע את אופן הרכישה ו/או את אופן ההתקשרות וכן את מחיר הרכישה ו/או ההתקשרות.
4.2. עבור כל מוצר/ שירות המוצע למכירה באתר יוצג “דף מכירה”, המוצר ו/או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: “דף המכירה”).
4.3. כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ אלא אם צוין במפורש אחרת בהצעה.
4.4. החברה מפרסמת באתר את ההצעות ו/או מודעות הפרסומת של הספקים “as is” וכפי שנמסרו לה על ידם. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת מצגים שהוצגו ביחס להצעות תחול על הספקים בלבד ולמשתתף לא תהיה כל טענה נגד החברה בקשר עם נכונות המצגים. המשתתף מצהיר, כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו, וכי לא תהא לו כל טענה נגד החברה בקשר עם מצגי הספקים כפי שהוצגו באתר.
4.5. בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר אין משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם.

5. תשלום
5.1. הרישום במחשבי החברה, בדבר ביצוע פעולות על ידי המשתתפים באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.
5.2. חיוב רוכש בגין תמורת הרכישה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, באופן מיידי, ולאחר קבלת אישור חברת האשראי.
5.3. במקרה של פיגור בתשלום תמורת הרכישה ו/או ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ישלם הרוכש הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
5.4. רק אישור בדבר ביצוע פעולת רכישה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הרוכש, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הרוכש ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל החברה. רישומי מחשבי החברה, בדבר ביצוע פעולת רכישה על ידי הרוכש באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.
5.5. פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור חברות האשראי לחיוב כרטיס האשראי של הרוכש בגין העסקה. אספקת המוצר תתבצע רק לאחר אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הרוכש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהא החברה זכאית לבטל את הזמנתו.

6. אספקת המוצרים
6.1. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל, שהקליד הרוכש בעת ביצוע פעולת הרכישה, תוך 14 ימי עסקים ו/או המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, כל זאת, כמצוין בדף המכירה.
6.2. החברה תפעל על מנת לספק את המוצרים ו/או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים ו/או השירותים. חישוב מועדי האספקה יחל ממועד חיוב כרטיס האשראי.
6.3. מחיר המשלוח של המוצרים ו/או השירותים הנקוב בדפי המכירה, נכון אך ורק לאספקה בתוך תחומי הקו הירוק. אספקת מוצר ו/או שירות אל מחוץ לתחומי הקו הירוק מותנית בהסכמת החברה, כמו כן, מחיר המשלוח יהיה שונה ובהתאם למדיניות החברה. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים לרוכשים, במקום סמוך אשר יתואם עימם מראש.
6.4. דמי המשלוח הנקובים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה כאמור, החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.
6.5. למען הסר ספק יובהר, כי תשלום בגין הובלתו של מוצר ו/או שירות לבית הרוכש אינו כולל חיבור ו/או התקנה ו/או כל שירות אחר למעט ההובלה, אלא אם נאמר אחרת מפורשות בדף המכירה של המוצר/ שירות.
6.6. הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע”מ יחולו על כל אספקה/ הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל משתתף.
6.7. זמני אספקת המוצרים/ שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי חול המועד).
6.8. ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מעסקו של הספק, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. רוכש שהודיע על כוונתו לאסוף את המוצר ושלא יאסוף את המוצר עד למועד כאמור, ייחשב כמי שהודיע על ביטול העסקה, ובמקרה כאמור הספק יהא רשאי לגבות מהרוכש דמי ביטול כמפורט בסעיף 9 לתקנון זה.
6.9. בעת אספקת המוצר רשאים הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת כרטיס האשראי ו/או תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.
6.10. במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם מבצע פעולת הרכישה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.

7. אחריות בגין מוצרים/שירותים
7.1. החברה נושאת באחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, וזאת בגבולות הוראות הדין הרלבנטי. בהתאם להוראות הדין, חלה על החברה החובה לפעול בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת למוצרים, במקרים שתעודה כזו אכן נדרשת.
7.2. המוצרים/השירותים המוצגים בזירת המכירות מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם וטיבם.
7.3. השירותים והמוצרים מוצעים לשימוש כמו שהם (“AS IS”). לא תתקבל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, יכולתו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו. זאת למעט מקרים שבהם הייתה הטעייה בתיאור המוצר או השירות ותכונותיהם.
7.4. החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתתף ו/או לרוכש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
7.5. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
7.6. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
7.7. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.
7.8. הצילומים באתר מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצר הנרכש.
7.9. הספק לא יהיה אחראי על התקנה של מוצר המחייב התקנה על ידי טכנאי ו/או התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.

8. ביטול עסקת רכישה ותוצאותיה
8.1. הרוכש רשאי לבטל עסקת רכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א -1981(להלן ” חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו מכוחו.
8.2. ביטול עסקה ע”י משתתף עקב אי התאמה/ אי אספקה במועד-
8.2.1. משתתף רשאי לבטל עסקה שביצע באתר עקב אי התאמה בין המוצר/ שירות לפרטים שפורסמו באתר וכן עקב אי אספקת המוצר/ שירות במועד שפורסם באתר בדף המכירה.
8.2.2. משתתף רשאי לבטל עסקה מן הסיבות המנויות בסעיף 8.2.1. לעיל, לא יאוחר מ:
8.2.2.1. במוצר- עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.
8.2.2.2. בשירות- עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה באתר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
8.2.3. בעת ביטול עסקה בנסיבות ובתנאים המפורטים בסעיף 8.2. זה- כל סכום ששילם המשתתף בגין במוצר/ השירות יושב לו במלואו, והחברה לא תגבה דמי ביטול כלשהם.
8.3. ביטול עסקה ע”י משתתף מכל סיבה אחרת (שאיננה אי התאמה/ אי אספקה במועד)-
8.3.1. משתתף רשאי לבטל עסקה שביצע באתר מכל סיבה שהיא, לא יאוחר מ:
8.3.1.1. במוצר- עד 14 ימים מיום קבלת המוצר. במקרה כזה, המשתתף ידאג להשיב את המוצר (במידה שקיבל אותו) במצב בו קיבל אותו, למקום עסקו של הספק, על חשבונו.
8.3.1.2. בשירות- עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה באתר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
8.3.2. בעת ביטול עסקה בנסיבות ובתנאים המפורטים בסעיף 8.3. כל סכום ששילם המשתתף בגין המוצר/ השירות יושב לו לאחר גביית דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

9. ביטול מכירה והפסקת פעילות האתר

9.1. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון”, נבצר מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם.
9.2. בסעיף זה “כוח עליון”, משמעו כל אירוע ו/או תקלה שאינם בשליטת החברה ולרבות: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ו/או אירוע בטחוני. במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאית החברה לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר. במקרה כזה יימסר לרוכשים פירוט בכתב על סיבת הביטול.
9.3. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי. ואולם, אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה לרוכש ויוצע לו, ככל שיתאפשר, מוצר חלופי שווה ערך או שכספו יושב לו במלואו, לפי בחירתו ובהתאם לאפשרויות החברה, באותה העת, להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, החברה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
9.4. במידה ותחולנה טעויות ו/או שגיאות הקלדה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/ שרות או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת הנתונים מהספק, רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את פעולת הרכישה הספציפית.
9.5. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל נימוק, להחליט בכל עת על הפסקת פעולת האתר, בין אם בהודעה מראש ובין אם לאלתר. הפסקת פעילות האתר יכול ותהיה לצמיתות או לתקופה שתקבע על ידי החברה. במקרה של הפסקת פעילות האתר, תכבד החברה עסקאות שכבר בוצעו והתמורה בגינן שולמה אך לא תהיה מחויבת לכל הסתמכות או תכנון עתידי של כל צד ג’ כלשהו.

10. אחריות לתפעול האתר
10.1. החברה עושה כל מאמץ על מנת לשמור על תקינות פעילותו של האתר. ואולם, החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין- לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת מן המשתתפים מלבצע פעולה כלשהי באתר או לעדכנה.
10.2. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה ע”י משתתפים ו/או ספקים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

11. פרטיות
11.1. שם המשתתף והסיסמא האישית נועדו לשימוש המשתתף בלבד. המשתתף נדרש לשמור על סודיותם. בחר המשתתף להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בהם שימוש, בכל דרך שהיא, החברה תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתתף והסיסמא האישית עשה כן על פי הרשאת המשתתף. ובכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות המשתתף שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתתף ובסיסמתו האישית.
11.2. בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981: למשתתף ידוע, כי לא חלה עליו חובה חוקית למסירת המידע ו/או הפרטים הנוספים כאמור ומסירתם תלויה ברצונו ובהסכמתו. מסירת המידע והפרטים הנוספים נדרשים על מנת לאפשר את השימוש בשירותים השונים באתר, לשיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים, שינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים, לצורך התפעול השוטף וניהול האתר וכן לצורך עיבוד ושימוש במידע לצרכים שיווקיים ובכלל זאת, שיגור מידע שיווקי בדיוור ישיר, פרסומים ומידע על מבצעים ו/או הנחות המוצעים למשתתפים באמצעים שונים (דואר, דואר אלקטרוני, טלפון, פקסימיליה, מסרונים וכו’) על ידי האתר ו/או מי מטעמו, בהתאם להחלטת החברה.
11.3. בכפוף לכל דין ולתקנון זה, החברה לא תמסור את פרטי המשתתף לצדדים שלישיים, אלא במקרים שלהלן: אם ניתנה הסכמת המשתתף לכך (לרבות במסגרת הירשמותו לאתר); במקרה שבו המשתתף ירכוש/ יבקש לממש הטבה/ להשתתף בפעילות וכד’ של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים, יועבר המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה/ מימוש ההטבה/ השתתפות בפעילות; במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתתף לבין החברה ו/או בינו לבין בתי העסק ו/או הצדדים השלישיים המעניקים הטבות; אם יבצע המשתתף באתר פעולות בניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתתף ו/או את המידע אודותיו לצד שלישי על פי הוראות כל דין; במקרה שבו תתמזג החברה עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי, המשתתף את הוראות תקנון זה.
11.4. האתר נוקט באמצעים סבירים ומקובלים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתתף ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו של האתר.
11.5. מובהר כי מדיניות הגנת פרטיות זו אינה חלה על אתרים של צדדים שלישיים ו/או בתי עסק, לגביהם חלה מדיניות הגנת פרטיות נפרדת כפי שנקבעת על ידם.

12. קישורים באתר וקישורים אל האתר
12.1. האתר מכיל קישורים (Hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים ברשת האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה. אם לא נאמר אחרת, קישורים אל האתר וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה ו/או כמתן חסות במפורש או במשתמע על ידי החברה לאותם מקורות אחרים ו/או תוכנם.
12.2. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, לא יוכל משתתף להעלות טענות ו/או דרישות כלפי החברה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע הניתן במסגרת אתרים מקושרים.
12.3. החברה אינה אחראית לתקינות, זמינות ולמהירות פעולתם של הקישורים לאתרים אחרים הנמצאים באתר.
12.4. כל מגע עם גורמים חיצוניים לאתר שנעשה באמצעות הקישורים המצויים באתר, לרבות מפרסמים ו/או השתתפות במבצעי קידום מכירות, לרבות תנאי האספקה והתשלום תמורת הסחורות, השירותים וההתקשרויות, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים אלה, מתקיימים אך ורק בין המשתתף לבין הגורם החיצוני. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בחבות לגבי כל חלק של עסקאות או מבצעים מעין אלה.
12.5. המשתתף רשאי ליצור ו/או לקבוע קישורים אל האתר באתר אינטרנט אחר, לרבות “קישורים עמוקים” (Deep Links) ובלבד שלא ייווצר הרושם, כי קיים קשר של חסות ו/או כל קשר אחר בין האתר לאתר המקושר. המשתתף אינו רשאי לקבוע קישורים אל האתר באמצעות טכנולוגיות Framing ו/או בכל טכנולוגיה אחרת, באמצעותה מוצגים למשתתפים באופן משולב תכנים מהאתר ומהאתר המקושר.
12.6. החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

13. בעלות וזכויות יוצרים
13.1. תקנון זה מעניק למשתתף הרשאה להשתמש באתר על- פי תנאיו בלבד. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני בהן נעשה שימוש באתר, יוותרו בכל עת בבעלות החברה.
13.2. האתר על כל המידע והתכנים הכלולים בו, לרבות טקסטים, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, הינם רכושה של החברה והם מוגנים על- ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לחברה.
13.3. אלא אם נאמר אחרת במפורש, האתר והתכנים שבו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט לשימוש פרטי אישי, המשתתף אינו רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. המשתתף אינו רשאי להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר.
13.4. המשתתף אינו רשאי לשלוח ו/או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל מין וסוג שהוא לאתר ללא רשות מפורשת של החברה אשר תינתן בכתב ומראש.
13.5. סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. המשתתף אינו רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין בסימני המסחר של החברה או של החברות שמוצריהם מוצגים באתר.

14. דין ומקום שיפוט
14.1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. זאת, למעט במקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר, שאז יחול הדין הזר.
14.2. לבתי המשפט בעיר תל אביב- יפו תהא הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה או הנוגעת לו.

sectionimage